از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان

   معنی:

    وقتی بخواهند رازی را به کسی بگویند این جمله را ادا میکنند