قاپ کسی را دزدیدن

   معنی:

    کسی را تحت اختیار گرفتن و مال خود کردن