یک دل نه صد دل عاشق شدن

   معنی:

    عشق مفرط ، با تمام وجود عاشق و از خود بیخود شدن .