سر پیری و معرکه گیری

   معنی:

    به کسی گفته میشود که در سن پیری کاری را که در شأن او نیست انجام دهد