تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

   معنی:

    نمود و اشاره مختصری به موضوع که از آن بتوان به مطالب و معانی فراوانی پی برد