تنبل نرو به سایه سایه خودش میایه

   معنی:

    در تمسخر آدم سست و بیحالی که منتظر است همه چیز برایش حاضر و آماده شود