زاغ سیاه کسی را چوب زدن

   معنی:

    تعقیب کردن و زیر نظر داشتن کسی. تفتیش و تجسس احوال کسی را کردن