چه کشکی چه پشمی

   معنی:

    انکار طلب یا وعده و قول و ...