گوشش بدهکار نیست

   معنی:

    به نصایح،ایرادها و خواسته های دیگران گوش نمیدهد و توجهی ندارد،نسبت به اوضاع و احوال پیرامونش بی تفاوت و بی خیال است