با دست پس می زنه با پا پیش می کشه

   معنی:

    کسی که رفتار دو پهلو داشته باشد یعنی در ظاهر از کسی یا چیزی دوری و خودداری کرده و بی میلی نشان دهد اما در واقع به آن تمایل داشته باشد .