عقل سالم در بدن سالم

   معنی:

    هرگاه جسم سالم و نیرومند باشد فکر هم خوب کار میکند