عشق هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود عاقبت ننگی بود

   معنی:

    عشق واقعی با نفس پرستی و عشقی که با دیدن ظاهر و آب و رنگ بوجود می آید فرق میکند،عشق های ظاهری نتیجه ای جز ننگ و بدنامی ندارند