دود شده رفته هوا

   معنی:

    چیزی یا کسی غیب و ناپدید شدن،از بین رفتن هستی و سرمایه