زیر شالش قرصه

   معنی:

    جایگاه مالی محکم و استواری دارد،پولدار و ثروتمند است