خنده بر هر درد بی درمان دواست

   معنی:

    با حفظ نشاط و روحیه شادمانی حل یا فراموش کردن دردها و مشکلات آسانتر و سریعتر خواهد شد .