شیرم را حرامت میکنم

   معنی:

    هنگامی که مادر از فرزند خود رضایت نداشته باشد یا بخواهد او را از انجام کاری منع و منصرف کند میگوید