یکی کمه،دوتا غمه،سه تا که شد خاطر جَمعه

   معنی:

    عقیده ای خرافی مبنی بر اینکه:هیچ دویی نیست که سه نشود