عقلش پاره سنگ بر میداره یا عقلش گرده

   معنی:

    عقل سالم و درست حسابی نداره،کم عقل است