نه قم خوبه نه کاشون،لعنت به هر دوتاشون

   معنی:

    اشاره مزاح گونه به بعضی از خصلت های نه چندان خوب مردم این دو شهر(و صد البته که در همه جا آدم های خوب و بد وجود دارند)