کفش کسی را جفت کردن

   معنی:

    جواب کردن،عذر کسی را خواستن و بیرون کردن.در برخی موارد در هنگام خروج مهمان کفش را جفت میکردند