نیش عقرب نه از ره کین است،اقتضای طبیعتش این است

   معنی:

    کسی یا چیزی که ذاتی و بی غرض و بدون اختیار آزاردهنده و ناراحت کننده و مشکل آفرین و در ضمن تغییر ناپذیر باشد