دروغ که حُناق نیست

   معنی:

    هنگام عصبانیت از دست دروغگو میگویند،به این معنی که:دروغ گفتن راحت است و منعی برای آن وجود ندارد