افسار پاره کردن

   معنی:

    سر خود و سرکش شدن،هرز و ول و نافرمان شدن.اشاره به طغیان یا عصیان کردن