توی پول غلت میخوره

   معنی:

    اشاره به آدم بسیار ثروتمند و پولدار