دنیا محل گذره

   معنی:

    این جهان ماندنی نیست و هرچه از خوبی و بدی در آن است میگذرد و تمام میشود