از هول حلیم در دیگ افتادن

   معنی:

    به خاطر ذوق و طمع و حرص زیاد عجله کردن و دچار ضرر شدن