بکشید و خوشگلم کنید

   معنی:

    کسانی که برای زیباتر شدن حاضرند هر رنج و درد جسمانی را تحمل کنند