حرف حساب جواب نداره

   معنی:

    سکوت در برابر حرف حق و درست و به جا .