حق نان و نمک

   معنی:

    دو طرف که سالها با یکدیگر رفیق و صمیمی بوده باشند و بارها با هم سر یک سفره غذا خورده و از نان و نمک یکدیگر استفاده کرده باشند، به گردن هم حق نان و نمک دارند.