زیر پای کسی را خالی کردن

   معنی:

    نظیر زیر آب زدن،یعنی با توطئه و سخن چینی موجب اخراج و بیکاری یا بی اعتباری کسی شدن