در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد

   معنی:

    اوضاع دائم به یک حال نمی ماند