شتره شلخته

   معنی:

    آدم نامنظم،کسی که در انجام کارها یا از لحاظ سر و وضع یا خانه و زندگی به هم ریخته و شوریده باشد