با دوستان مروت با دشمنان مدارا

   معنی:

    اگر میخواهیم آسوده و بی دغدغه زندگی کنیم طریقه معاشرت چنین رفتاری است.رفتاری جوانمردانه با دوستان و تحمل دشمنان