یکه یالقوز

   معنی:

    آدم تنها و مجردی که بی کس و کار باشد