از چاله به چاه افتادن

   معنی:

    از یک وضعیت بد به وضعیت بدتر گرفتار شدن