پر باز کردن

   معنی:

    از رنج و سختی رهیدن و بیش از حد خوشحال شدن