اشک کباب موجب طغیان آتش است

   معنی:

    التماس،زاری،نجابت و سازش مظلوم موجب گستاخ شدن ظالم میشود