جیب گدا ته نداره

   معنی:

    اشاره به اشخاصی که برای جمع آوری پول حرص میزنند.گدا همیشه دست بگیر دارد و هیچوقت از اندوختن پول سیر نمیشود