سبیلش آویزان شده

   معنی:

    کسل و دمغ شدن به جهت ناکام ماندن و کنف و ناامید شدن .