یک آشی برات بپزم که یک وجب روش روغن باشه.

   معنی:

    خط و نشان کشیدن برای کسی ، تهدید کردن.