نه خود خورد نه کس دهد،گنده کند به سگ دهد

   معنی:

    خسیسی که مالش را نه برای خود خرج کند و نه به دیگران ببخشد بالاخره به طریقی مالش به هدر خواهد رفت