ظاهر و باطن

   معنی:

    بی ریا ، روراست و ساده ، دل و زبان یکی بودن.