کرم کار است

   معنی:

    کسی که در کاری خبره بوده و مهارت و آگاهی زیادی داشته باشد