جون تو و جون خونه،علی الخصوص صندوق خونه

   معنی:

    کسی که بخواهد خانه اش را به کسی بسپارد به شوخی این سفارش را میکند