از نیش عقرب به مار غاشیه پناه بردن

   معنی:

    قوی پنجه کم آزار تر بهتر از ضعیف نمای پر آزار است؛اجباراً از ظالم به ظالم تر پناه بردن