تو زرد درآمد

   معنی:

    طرف مورد نظر بی لیاقت و ناجور و بدرد نخور از آب درآمد