کافر همه را به کیش خود پندارد

   معنی:

    آدم نادرست و خلافکار همه را مانند خودش می داند