سنگ کسی را به سینه زدن

   معنی:

    از کسی طرفداری و جانبداری کردن