گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره

   معنی:

    فقیر و درمانده ای که از کمترین امکانات و حتی رفع احتیاجات خود محروم است، دیگر نمی تواند به عشق و عاشقی فکر کند.