روز از نو روزی از نو

   معنی:

    بصورت اول درآمدن و بازگشتن به حالت نخست،تکرار کاری را از اول